Katholieke basisschool de Den
Burgemeester Beckersweg 45
6261NX Mheer
043-457 1516
info.deden@kom-leren.nl

dé basisschool van Mheer, Noorbeek & Banholt,

Slenaken, Beutenaken, Reijmerstok en omgeving!

 

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Op grond van de wet medezeggenschap op scholen (WMS) is aan onze school een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Door die wet kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school en is hun inspraak vastgelegd.
 
De MR van Basisschool De Den bestaat uit zes leden, die uit en door het personeel en de ouders gekozen worden: drie afgevaardigden vanuit het personeel en drie afgevaardigden vanuit de ouders. De zittingstermijn van de leden is 3 jaar. Daarna vinden er verkiezingen plaats.
 
De MR van De Den bestaat momenteel uit de volgende leden:
Personeel Ouders
Lilian Lucassen Jean-Pierre Giesen
Audrey Nélis Janneke Ploum (secretaris)
Vivian Reniers (voorzitter) Audrey Reumers 

 
Voor alle scholen van kom Leren samen is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad zit een afgevaardigde vanuit de oudergeleding en een afgevaardigde vanuit de personeelsgeleding. De GMR neemt vooral besluiten over zaken die alle scholen betreffen.
 
Wat doet de MR?
De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, een instemmingsrecht of een adviesrecht als het gaat om beleidszaken. Binnen de MR wordt over die zaken een standpunt bepaald.
 
Voorbeelden van instemmingsrecht zijn:
  • jaarplan
  • vaststelling van de schoolgids
  • vaststellen van het schoolplan en zorgplan - hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen
  • formatieplan (instemming personeel) 
Voorbeelden van adviesrecht zijn:
  • meerjarenbegroting
  • vakantierooster
  • jaarbegroting 
Contact met de MR
mr.de-den@kom-leren.nl
Informatie en notulen van de MR-vergaderingen zijn te vinden op de website van Kom Leren.

Voor notulen van de vergaderingen: zie downloads.

De MR van De Den even voorstellen:
 
Mijn naam is Vivian Bouwens. Ik woon in St-Geertruid ben sinds dit schooljaar werkzaam in groep 6 van basisschool de Den. In het verleden heb ik lange tijd in Noorbeek gewerkt in diverse groepen en ben ik een aantal jaar lid geweest van de MR. Mijn taak binnen de MR van basisschool de Den bestaat uit het voorzitterschap. Samen met de andere MR-leden hoop ik iets te kunnen betekenen voor onze nieuwe school.

 
 
Mijn naam is Audrey Nélis. Dit schooljaar ben ik wekelijks 3 dagen de leerkracht van groep 5 van basisschool de Den. Ik ben reeds vele jaren werkzaam in Mheer. Op de voormalige St. Josephschool heb ik in alle groepen lesgegeven en ben ik ook enige jaren MR-lid geweest. Ik vind het belangrijk maar ook fijn om mee te mogen denken over het onderwijsbeleid en andere zaken op onze school. Samen met de andere MR-leden zal ik de belangen proberen te behartigen van de kinderen, ouders en collega’s.
 
Hallo, mijn naam is Jean-Pierre Giesen. Ik ben de vader van Ella (groep 5) en Raf (groep 2). In het werkzame leven ben ik directeur bij Radar, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Binnen de MR wil ik een waardevolle bijdrage leveren als vertegenwoordiger namens de ouders en als sparringpartner voor de directie van de school. Spreek mij gerust aan, als er zaken zijn die aandacht vragen.
 

Mijn naam is Janneke Ploum. Ik woon in Mheer. Naast moeder van Boaz uit groep 2 ben ik logopedist in de volwassenenrevalidatie en docent logopedie bij Hogeschool Zuyd. Als MR-lid vind ik het fijn om inzicht te hebben in de plannen en besluiten van de school en om over sommige zaken advies te mogen geven. Ik vind het belangrijk dat beleidszaken ook vanuit het perspectief van de ouders worden bekeken. Ik vervul de functie van secretaris binnen de MR.
 
Mijn naam is Audrey Reumers. Ik woon in Banholt samen met Jordy Reumers en onze kinderen Jennick ( groep 4) en Noa (groep 2). Ik werk bij Talent als planner.