Medezeggenschapsraad

MR van De Den

Op grond van de wet medezeggenschap op scholen (WMS) is aan onze school een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Door die wet kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school en is hun inspraak vastgelegd.

De MR van Basisschool 'de Den' bestaat uit vier leden, die uit en door het personeel en de ouders gekozen worden: drie afgevaardigden vanuit het personeel en drie afgevaardigden vanuit de ouders. De zittingstermijn van de leden is 3 jaar. Daarna vinden er verkiezingen plaats.

De MR van de Den bestaat momenteel uit de volgende leden:


Personeel Ouders

Alicia Caggiari

Max Nelissen

Lisanne Waterval

Esther Hainebach

Voor alle scholen van kom Leren samen is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad zit een afgevaardigde vanuit de oudergeleding en een afgevaardigde vanuit de personeelsgeleding. De GMR neemt vooral besluiten over zaken die alle scholen betreffen.

Wat doet de MR?
De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, een instemmingsrecht of een adviesrecht als het gaat om beleidszaken. Binnen de MR wordt over die zaken een standpunt bepaald.

Voorbeelden van instemmingsrecht zijn:

  • jaarplan
  • vaststelling van de schoolgids
  • vaststellen van het schoolplan en zorgplan - hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen
  • formatieplan (instemming personeel)

Voorbeelden van adviesrecht zijn:

  • meerjarenbegroting
  • vakantierooster
  • jaarbegroting

Contact met de MR
Informatie en notulen van de MR-vergaderingen zijn op aanvraag in te zien bij een van de leden.